ต้อนรับครูและบุคลากรทางการศึกษา


ขอแสดงความยินดี
          นายตระกูล ธัญญารักษ์              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่
นางสาวกรรณนิการ์ สารพันธ์        ครูโรงเรียนบ้านท่าลี่
นางสิริลักษณ์ อินทร์พินิจ            ครูโรงเรียนบ้านท่าลี่