โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
             
 

ชื่อ-สกุล : นายตระกูล ธัญญารักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
เกิดวันที่ : 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2505
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ครุศาสตร์บัณฑิต  (ค.บ.)
                       สาขาเกษตรศาสตร์
                       ป. บัณฑิต บริหารการศึกษา
E-mail :  sawat.cha@loei1.go.th
Telephone : 
085-644-2876บทบาท อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน

Include gadget (iframe)


Ċ
โรงเรียนบ้านท่าลี่ อำเภอท่าลี่,
23 มิ.ย. 2563 04:37
Comments