ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร  
นายตระกูล ธัญญารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่
Tel : 085-644-2876
E-mail : sawat.cha@loei1.go.th


 นายกองสิน อ่อนวาด
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel : 080-436-9713
E-mail : 
 

 นางพิมสมัย ราชโยธา
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel : 083-500-7452
E-mail : nuauea.ats@loei1.go.th
   

 
 นางประภาพรรณ กาญจนโกมล
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel : 089-572-3540
E-mail : ting@loei1.go.th

นางดวงจันทร์ วรสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel : 
E-mail : sriampri@loei1.go.th
   

นางรุ่งทิพย์ ชาวกระลึม
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel : 083-355-4264
E-mail : suwit.kok@loei1.go.th

นายนาวิน จำปาวัฒ
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel : 085-455-4426
E-mail : samran.sri@loei1.go.th
   

นางอนงรักษ์ สอนพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel : 089-276-8831
E-mail :nopadol.sri@loei1.go.th

นางสาวรัตนา ขันทะคีรี
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel : 098-128-7245
E-mail : karnklao.nn@gmail.com
   


นางวาสนา ศรนวล
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel : 
E-mail : rattana.linlee@loei1.go.th
นางณัฏฐ์วริน สีทาสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel : 098-186-4852
E-mail : rattana.linlee@loei1.go.th
   
 

นางทัศนีย์ บุญล้อมรัตน์
ครูชำนาญการ
Tel : 
E-mail : rattana.linlee@loei1.go.th


นางฐิติกาญจน์ ศรีทานนท์
ครูชำนาญการ
Tel :
E-mail : jazz8421@loei1.go.th
   
 

นางศศิธร ยอดเจริญ
ครูชำนาญการ
Tel : 
E-mail : rattana.linlee@loei1.go.th
 

นายภาคภูมิ ภารสงวน
ครู
Tel :
E-mail : jazz8421@loei1.go.th
   
 

ว่าที่ร้อยตรี ธนดล เกษตร
ครู
Tel :
E-mail :lilo_stitch_8@hotmail.com
 

นางสาวศิรินภา คำปัญญา
ครู
Tel :
E-mail :songkran.bud@loei1.go.th
   
  
  
 

นางสาวศิริพร ดอใจ
ครู
Tel :
E-mail : puyfai666@hotmail.com
 

นางสาวจารุวรรณ คำกรฤาชา
ครู
Tel :
E-mail : -
 


นายวิชิต  สมขำ
ธุรการโรงเรียน
Tel :084-600-4160
E-mail : wiveta40@gmail.com

 
นายแพง  ลุนาหา
ลูกจ้างประจำ
Tel :085-644-6428Comments