วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

โรงเรียนบ้านท่าลี่  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

วิสัยทัศน์
              โรงเรียนบ้านท่าลี่ มุ่งปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้
 พัฒนาครู  นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐาน 
ทุกส่วนมีส่วนร่วมพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     ปรัชญา
              ศึกษาดี   กีฬาเด่น  เน้นวินัย    ใฝ่คุณธรรม

           พันธกิจ               

๑.โรงเรียนบ้านท่าลี่ และชุมชนร่วมมือกันสนับสนุนเด็กในวัยเรียนให้ได้เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับชั้นทุกคน 

.  โรงเรียนบ้านท่าลี่ และชุมชนร่วมกันจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

๓.โรงเรียนบ้านท่าลี่ จัดการศึกษาให้แก่เด็กพิการให้สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้อย่างน้อย ๖ ปี

 ๔.พัฒนาทักษะการเรียนการสอน ในด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ

๕. พัฒนาการสอนของครู โดยมุ่งให้นักเรียนเป็นสำคัญ โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน

 ๖.โรงเรียนบ้านท่าลี่ และชุมชนร่วมกันวางแผน ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

๗.โรงเรียนบ้านท่าลี่ จัดให้มีการประเมินผลตามสภาพจริง โดยจัดทำแฟ้มพัฒนางานของผู้บริหาร ครู และนักเรียน

๘.จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนมีความปลอดภัยห่างไกลสิ่งเสพติด

  เป้าประสงค์

๑.  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

๒.  นักเรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

๓. ครูและนักเรียนปฏิบัติตามกฎและระเบียบของโรงเรียน

๔. ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๕. เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน อย่างต่อเนื่อง และ

     เต็มตามศักยภาพ สามารถตามดำเนินชีวิตได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๖. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามข้อกำหนดของสถานศึกษา

๗. ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถานศึกษากำหนด

๘.  โรงเรียนจัดการศึกษาได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล

๙.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา

๑๐.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ

๑๑.  ครูได้รับการพัฒนาในด้าน ICT ในการจัดการเรียนการสอน

Comments