นายตระกูล  ธัญญารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่

นางสาวโชติกา  พรหมเทศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่


คณะครูและบุคลากร

ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าลี่

รูปพระธาตุสัจจะ ล้อมรอบด้วยวงรีสีแดง ยอดพระธาตุมีรัศมีเปล่งประกาย โรงเรียนใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  เพื่อให้สื่อถึงสถานที่สำคัญๆ ของอำเภอท่าลี่