งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

 

            การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  คือ  การส่งเสริม  พัฒนา  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหา  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ 

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง  คุณภาพชีวิตที่ดี  มีทักษะการดำรงชีวิต  และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง

            ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขึ้นตอนชัดเจน  พร้อมทั้งมีวิธีการ  และเครื่องมือที่มีมาตรฐาน   คุณภาพ   และมีมาตรฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้โดยมีครู  ประจำชั้น / ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน ฯลฯ  มีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์

ขอบข่ายการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

                การดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคม

                การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นระบบที่มีกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจน  ประกอบด้วยการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  การคัดกรองนักเรียน  การส่งเสริมพัฒนานักเรียน  การป้องกันและแก้ไขปัญหา  และการส่งต่อดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานดังนี้

บทบาทหน้าที่

1. กำหนดนโยบายและหน่วยงานที่        รับผิดชอบใน สพฐ. ด้านการดูแล         ช่วยเหลือนักเรียน

แนวทางดำเนินงาน

v     กำหนดยุทธศาสตร์  เป้าหมาย และจุดเน้นด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

v     มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบใน  สพฐ. อย่างชัดเจน

 

 

หมายเหตุ การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกขั้นตอน  ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา            

             ควรรายงานผลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนการดำเนินงาน  เพื่อการตรวจสอบปรับปรุงพัฒนา

 

บทบาทหน้าที่

ดูแลนักเรียนและให้คำปรึกษาเบื้องต้น  

แก่นักเรียน

แนวทางดำเนินงาน

v     ศึกษา  สังเกต  ดูแล  รวบรวมข้อมูล

v     ประสานงานกับครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา  เพื่อส่งเสริมป้องกัน  แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

v     จัดกิจกรรมส่งเสริม  ป้องกัน  แก้ไขเพื่อพัฒนานักเรียน

หมายเหตุ โรงเรียนใดไม่มีครูประจำวิชาให้ครูที่ทำหน้าที่ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษาปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครูประจำวิชา

 

หมายเหตุ  โรงเรียนใดที่ไม่มีครูแนะแนว  ให้ครูที่ทำหน้าที่ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษาปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของครูแนะแนว

 

บทบาทหน้าที่

1. ติดตาม  กำกับ  การดูแลช่วยเหลือ       นักเรียนของครูประจำชั้น/ ครูที่ปรึกษา

2. ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการดูแล   ช่วยเหลือนักเรียน

แนวทางดำเนินงาน

v     วางแผนการกำกับ  ติดตาม  การทำงานของครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา  ให้ชัดเจนและรับรู้โดยทั่วกัน

v     อำนวยความสะดวกแก่ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษาในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

v     บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน  และจัดทำรายงานประเมินผลระบบ  ส่งผู้บริหาร

v     จัดประชุมครูในระบบ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

v     จัดประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาปัญหารายกรณี

v     ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา

v     ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 

 

 

 

บทบาทหน้าที่

มีบทบาทหน้าที่ของนักเรียนและสนับสนุนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แนวทางดำเนินงาน

v     ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการนักเรียน

v     ให้ความร่วมมือในการสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียนในสถานศึกษา

v     ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

v     สร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน  พี่ช่วยน้อง

v     เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา

v     ประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับบ้าน

บทบาทหน้าที่

ให้การสนับสนุนด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แนวทางดำเนินงาน

v     ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

v     เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมพัฒนา  แก้ไขนักเรียน

v     ติดต่อขอความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ  ในการส่งเสริม  พัฒนา แก้ไข

v     อำนวยความสะดวกในการประสานงาน  เมื่อสถานศึกษาต้องการช่วยเหลือ

 

4.    บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองและชุมชน

ผู้ปกครองและชุมชน  เป็นบุคคลและกลุ่มบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนในพื้นที่มากที่สุด  ที่จะทำให้การเอาใจใส่ดูแลนักเรียนได้อย่างดี  ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ปกครอง  เครือข่ายผู้ปกครอง / ชมรม / สมาคมผู้ปกครอง  และบุคคลในชุมชน 

บทบาทหน้าที่

สนับสนุนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แนวทางดำเนินงาน

v     จัดสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียน

v     ช่วยสอดส่องดูแลนักเรียน

v     เป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน

v     สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

v     ให้ข้อมูลข่าวสารพฤติกรรมของนักเรียนกับสถานศึกษา

v     เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา

 

 

5.    บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและบรรลุผล  จำเป็นยิ่งที่จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคม  และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพ  การประสานงานและการสร้างความร่วมมือร่วมใจในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จึงเป็น  สิ่งสำคัญ  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษา  ควรประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กรมสุขภาพจิต  ศูนย์อนามัยเขตฯ  สาธารณสุขจังหวัด  สาธารณสุขอำเภอ  โรงพยาบาล  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  การปกครองพิเศษ  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงกลาโหม  กระทรวงแรงงานและ  สวัสดิการสังคม  สื่อมวลชน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  องค์กรเอกชน  องค์กรอิสระ  ซึ่งมีความสามารถให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือได้ดังนี้