กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินเพื่อขอมีเลื่อนวิทยะฐานะ คณะครูโรงเรียนบ้านท่าลี่

แผนผังบุคลากร โรงเรียนบ้านท่าลี่