เกียรติบัตรคณะครูโรงเรียนบ้านท่าลี่

เกัยรติบัตร ปีการศึกษา 2564