ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


ข้อมูลพื้นฐาน

O1. โครงสร้าง

O2. ข้อมูลผู้บริหาร

O3. อำนาจหน้าที่

O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5  ข้อมูลการติดต่อ

O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การประชาสัมพันธ์

O7. ข่าวประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8. Q&A

O9. Social Network


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน


การดำเนินงาน

O10. นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล 

O11. แผนดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี 

O12  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 


การปฏิบัติงาน

O13. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 


การให้บริการ

O14. คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน 

O15. คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ 

O16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

O17. รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18  E–Service 

O19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ 

O20. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ 


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน 

O22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O23. นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล 

O24. การดำเนินการตาม นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25. หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O26. รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 

O27. แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

O28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O30. การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม 

O31  ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 

O32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 

O33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 

O35. การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36. แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 

O37. รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38. รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี 


แผนป้องกันการทุจริต

O39. ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

O40. การขับเคลื่อนจริยธรรม 

O41. การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ 


ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน 

O43. การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน