O12 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการ.pdf

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีการศึกษา 2565

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปีการศึกษา-2565-29-มี.pdf

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีการศึกษา 2566

คำนวณงบประมาณรายจ่ายปี-2566-5-ก.ค.66.pdf