O31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย
No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 

เจตจำนงผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ.pdf
เจตจำนงผู้บริหาร ภาษาไทย.pdf
ประกาศไม่รับของขวัญ.pdf