O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ปีงบประมาณ 2565)

ประกาศ เดือนกันยายน 2565 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

ประกาศ เดือนสิงหาคม 2565 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

ประกาศ เดือนมีนาคม 2565 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)