O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต

แผนปราบปรามทุจริต ร.ร.บ้านท่าลี่ ปีงบ 65 (O39).pdf
o42 คำสั่ง โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรร.pdf