ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


ข้อมูลพื้นฐาน

O1. โครงสร้าง

O2. ข้อมูลผู้บริหาร

O3. อำนาจหน้าที่

O4  ข้อมูลการติดต่อ


การประชาสัมพันธ์

O5. ข่าวประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O6. Q&Aตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ 


O7. แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนา หน่วยงาน 

O8. แผนและ ความก้าวหน้าใน การดำเนินงานและ การใช้งบประมาณ ประจำปี 

O9. รายงานผลการ ดำเนินงานประจำปีการปฏิบัติงาน

O10. คู่มือหรือแนว ทางการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ 


การให้บริการ

O11. คู่มือหรือแนว ทางการให้บริการ สำหรับผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ 

O12. ข้อมูลสถิติการ ให้บริการ 

O13. E–Serviceตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง 


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด 

O14  รายการการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหา พัสดุ 

O15. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุ 

O16. ความก้าวหน้าการ จัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ 

O17. รายงานสรุปผลการ จัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ ประจำปี ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O18. แผนการบริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคล 

O19. รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี

O20. ประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ

O21. การขับเคลื่อน จริยธรรม 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O22. แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบ 

O23. ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

O24ข้อมูลสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

O25. การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน นโยบาย No Gift Policy  


O26. ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่ 

O27. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 

O28. รายงานผลตาม นโยบาย No Gift Policy 

O29. รายงานการรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยา 


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

O30. การประเมินความ เสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบน 

O31. รายงานผลการ ดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส แผนป้องกันการทุจริต 

O32. แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต  

O33. รายงานผลการ ดำเนินการป้องกันการ ทุจริตประจำปี 


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

O34. มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน หน่วยงาน 

O35. รายงานผลการ ดำเนินการเพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน หน่วยงาน