O10 คู่มือหรือแนวทาง การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ 

O14คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป.pdf
O14คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ.pdf
O14คู่มือปฏิบัติงาน-บริหารงประมาณ (2).pdf
O14 คู่มือบริหารงานบุคคล.pdf