O26 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย
No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 

ตัวอย่างประกาศ No Gift Policy (ฉบับไทย).pdf
ตัวอย่างประกาศ No Gift Policy (ฉบับอังกฤษ).pdf